mandag, november 14, 2011

متن پیمان استراتیژیک بین افغانستان وامریکا

متن پیش نویس پیمان استراتیژیک بین افغانستان وامریکا منتشر شد
بر اساس بخشی از این پیمان، افغانستان و ايالات متحده آمريكا تعهد مي نمايند تا در مقابل تهديدهاي شناسايي شده ي مشترك به خصوص تروريسم بين المللي – به همكاري امنيتي و دفاعي خويش بر اساس توافق دوجانبه ادامه دهند
مدتی است که بحث تاسیس پایگاه های نظامی امریکا درافغانستان مطرح است و به خاطر دادن وجهه رسمی وقانونی به این اقدام، قرارگردیده است پیمان استراتیژیک بین کابل و واشنگتن به امضا برسد. گفته می شود یکی از مواد عمده بحث البته از نوع مشورتی نه تصمیم گیری در جرگه عنعنوی، همین تاسیس پایگاه نظامی و عقد رسمی این پیمان خواهد بود. مطابق اعلام قبلی قراربود این جرگه در تاریخ 25 ماه جاری درکابل برگزار گردد  اما گفته می شود به دلایل نا مشخص و احتمالا به خاطر اعلام مخالفت گسترده علما، احزاب وسازمانها وجامعه مدنی وهمچنان دسته های بزرگ مردمی با برگزاری این جرگه وهمچنان عقد پیمان استراتیژیک، تاریخ برگزاری جرگه عنعنوی به تاخیر افتاده است ولی به هرحال آنچه که رسانه های جمعی از جمله وبسایت امیدوطن، اطلاع رسانی نموده و متنی را دراختیار افکارعامه قرارداده اند، قراراست در جرگه عنعنوی مورد مشورت قرار بگیرد
متن پیش نویس پیمان استراتیژیک به قرارزیر است:
اعلاميه همكاري دراز مدت استراتژيك و توسعه همكاري بين جمهوري اسلامي افغانستان و ايالات متحده آمريكا
بخش اول : مقدمه
از فروپاشي رژيم طالبان در سال 2001 ميلادي بدينسو ، دولت جمهوري اسلامي افغانستان ( افغانستان ) و دولت ايالات متحده آمريكا ( ايالات متحده ) براي مقابله با تهديدها عليه صلح و امنيت از نزديك با هم همكاري نموده و به مردم افغانستان كمك نموده اند تا يك آينده امن ، دموكراتيك و موفق را براي خويش طراحي كنند . در نتيجه ، اكنون افغانستان در جهت اتكا پايدار به خود در امور امنيتي ، حكومتداري ، توسعه اقتصادي و اجتماعي و روابط منطقه اي سير مي كند .
با تاكيد بر اراده مشترك شان براي تحقق آرزوي مردم افغانستان به منظور ايجاد يك دولت با ثبات و مستقل ، كه بر اساس قانون اساسي افغانستان و ارزشهاي مشترك دموكراتيك ، به شمول احترام به حقوق اساسي و آزادي هاي تمام مردان و زنان استوار باشد ، افغانستان و ايالات متحده ( طرف ها ) تعهد مي كنند تا همكاري هاي دراز مدت خويش را در ساحات مورد علاقه متقابل تقويت نمايند كه اين همكاري ها شامل تحكيم صلح ، امنيت و مصالحه تقويت نهادهاي دولتي ، حمايت از توسعه اقتصادي و اجتماعي افغانستان در دراز مدت و تشويق همكاري هاي منطقوي مي باشد .
همكاري ميان افغانستان و ايالات متحده بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترك استوار بوده بخصوص اينكه ، آرزوي مشترك براي زندگي در صلح و تقويت مساعي جمعي جهت دست يافتن به منطقه اي كه داراي همگرايي اقتصادي منطقه اي ، عاري از القاعده و وابستگان آن ( تروريستان بين المللي ) بوده و هيچگاه پناهگاه امن براي دهشت افگنان بين المللي نباشد.
بخش دوم : دورنماي مشترك براي افغانستان در 2015 و بعد از آن
طرفين بر اين باورند كه:
در سال 2015 بيش از ده سال پس از كنفرانس بن و تصويب قانون اساسي ، افغانستان تهداب مستحكمي را براي گرفتن مسئوليت كامل حاكميت ملي ايجاد كرده و به مسير خودكفايي در ساحات امنيت ، حكومتداري ، توسعه اقتصادي و اجتماعي و روابط منطقه اي پايدار در حركت است . ايالات متحده آمريكا و افغانستان همكاري دوجانبه دراز مدت و مستحكم را ايجاد نموده اند كه متضمن منافع مشترك و امنيت پايدار افغانستان و توسعه اقتصادي درازمدت پس از سال 2015 مي باشد.
تداوم حاكميت ملي و تامين تماميت ارضي افغانستان به رهبري نيروهاي امنيتي افغان در سراسر اين كشور كه از ظرفيت و توانايي مقابله با تهديدات داخلي برخوردارند با حمايت قوي و دراز مدت دوجانبه ايالات متحده و همكاري دراز مدت ناتو – افغانستان تضمين گرديده و تداوم مي يابد . در نتيجه مساعي مشترك افغانها با جامعه جهاني از 2001 بدينسو ، در سال 2015 القاعده هيچگونه حضور عمده در افغانستان نخواهد داشت كه بتواند حملات بزرگ را در داخل و خارج از سرحدات افغانستان راه اندازي نمايد . شورشيان طالبان به وسيله ابزار سياسي و نظامي بطور فزاينده تضعيف شده تا نتوانند تهديدي براي از بين بردن حكومت افغانستان باشند . ممكن است افغانستان از طرف شورشيان مسلح با تهديداتي مواجه باشد اما اين تهديدات توسط نيروهاي امنيتي افغان قابل اداره و نيروهاي افغان همكان مهار آن را خواهند داشت . تعداد محدودي از نيروهاي ايالات متحده آمريكا بر اساس دعوت دولت افغانستان با هدف حمايت نيروهاي امنيتي افغان براي پيشبرد عمليات ضد تروريستي باقي خواهند ما و حضورشان بر اساس " موافقتنامه حقوقي حضور نيروها " تسجيل خواهد شد .
از نظر سياسي ، در سال 2015 افغانستان به تاسي ازقانون اساسي خويش كه انعكاس دهنده يك جامعه كثرت گرا مي باشد ، باقي مانده و توسعه نهادهاي دموكراتيك افغانستان كماكان ادامه خواهد داشت . رقابت احزاب و گروههاي عمده براي رسيدن به قدرت دولتي ديگر از طريق استفاده از شورشيان مسلح صورت نگرفته ، تعدادي از آنها از طريق ادغام مجدد در سطوح محلي و تعداد ديگر از طريق مصالحه در سطوح بالا شامل پروسه سياسي افغاني خواهند شد . نهادهاي حكومتي افغانستان در تمام سطوح ، پاسخگوي نيازمندي هاي اقتصادي و ملكي مردم افغانستان بطور فزاينده بوده و خدمات عمده را به آنها عرضه مي دارند .
اين تلاشها مستلزم سعي دوامدار مبني بر ارتقاء ظرفيت تحت رهبري حكومت افغانستان با همكاري ملل متحد ، همكاران دوجانبه و نهادهاي افغاني مي باشد . نهادهاي حكومتي افغان فعالانه از حقوق تمام شهروندان خويش به شمول زنان ، در مطابقت با قانون اساسي افغانستان و مكلفيت هاي بين المللي و حقوق بشري ، حراست و احترام مي نمايد . ايالات متحده آمريكا و افغانستان روابط ديپلوماتيك سنتي ( عادي ) دوجانبه خويش را از طريق نمايندگي ديپلوماتيك در كابل و مراكز عمده در شهرها پيش خواهند برد .
از نظر اقتصادي در سال 2015 افغانستان بطور فزاينده در مسير توسعه پايدار ، پيشرفت و ارتقاي سطح زندگي قرار خواهد داشت . اقتصاد با سرعت ثابت رو به رشد بوده فرصت هاي اشتغال در حال گسترش ، سكتور مالي سالم و عوايد حكومت رو به افزايش خواهد بود . پيشرفت زراعتي افغانستان تداوم داشته و كشور در مسير مصونيت غذايي قرار خواهد داشت . افغانستان جمع آوري و اداره منابع عامه به شمول منابع طبيعي خويش را به تأسي از نظام شفاف و حسابده و متكي بر نورم هاي بين المللي و اصول اساسي قانون گذاري ايجاد كرده كه بيانگر پيشرفت اقتصادي و خودكفايي مالي مي باشد . ايالات متحده آمريكا به اهداف افغانها در قمست رسيدن به خودكفايي و رفاه از طريق توسعه منابع اساسي بشري بعد از سال 2015 حمايت مي نمايد . مساعدت هاي ايالات متحده آمريكا و جامعه بين المللي از حالت كمك به منظور اعاده ثبات به حالت كمك به تحقق توسعه پايدار تغيير خواهد كرد .
در بعد منطقوي ، افغانستان در سال 2015 مساعي خود را جهت تقويت همكاري هاي منطقوي و با درك نقش تاريخي و مهمي كه منحيث پل ارتباط بين آسياي مركزي و جنوبي ، خاورميانه و خاور دور دارد ، تسريع نموده و روابط استراتژيك خود را با همسايگانش به شمول پاكستان بهتر مي سازد . فعاليتهاي دوامدار دوجانبه و چند جانبه ديپلوماتيك همسايه هاي افغانستان چتر حمايتي براي دورنماي مشترك ما بوجود آورده ، در راستاي كاهش مداخلات خارجي كمك نموده ، اصول عدم مداخله و احترام به حاكميت ملي را تقويه و اتحاد اقتصادي و سياسي افغانستان را در منطقه سهولت مي بخشد . پروسه صلح به رهبري حكومت افغانستان مورد پشتيباني منطقه و جامعه بين المللي قرار خواهد داشت .
بخش سوم : حراست و گسترش ارزشهاي مشترك ديموكراتيك
1 – طرفها معتقدند كه تعهدات افغانستان به ارزشهاي ديموكراتيك و حقوق بشر عنصر اساسي مشاركت و همكاري هاي دراز مدت شان مي باشد .
2 – طرفها بر اهميت مركزي ارزش ها و اصول مندرج در قانون اساسي افغانستان كه در لويه جرگه تاريخي جنوري سال 2004 ميلادي تصويب گرديده اند ، تاكيد نموده افغانستان تعهد خويش را به حكومت مبتني بر ارزشهاي ديموكراتيك و كثرت گرايي ، با حفظ تنوع سياسي ، اجتماعي ، قومي و جغرافيايي تجديد مي نمايد .
الف : افغانستان تعهد مي نمايد كه بدون در نظرداشت تفاوت جنسيتي ( جندر ) قومي و يا اعتقادات مذهبي ، قوانين را بالاي تمام شهروندان به صورت مساوي تطبيق نموده و حقوق و آزادي هايي را كه براي تمام افغانها در قوانين افغانستان تضمين گرديده مراقبت مي كند .
افغانستان همچنين تاكيد مي نمايد كه hc حقوق بشري و سياسي ( افراد ) بر اساس قانون اساسي و وجايب بين المللي به شمول ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را رعايت و از آن حمايت كند .
ب : افغانستان بيش از پيش تعهد مي نمايد تا انتخابات معتبر و فراگير مطابق با قانون اساسي و قانون انتخابات را برگزار نموده و با حمايت ملل متحد اصلاحات دقيق انتخاباتي را روي دست گرفته ، از كمك و همكاري ايالات متحده براي تطبيق اين اصلاحات استقبال مي نمايد .
3 – افغانستان مصمم است تا ظرفيت و كارآيي نهادهاي ديموكراتيك به شمول اقدامات ملموس جهت حفظ استقلال هر سه قواي دولت و حمايت از توسعه جامعه مدني فعال به شمول مطبوعات آزاد را تقويت بخشد .
4 – با در نظر داشت قانون اساسي افغانستان و مكلفيت هاي بين المللي ، طرف هاي تعهد مي نمايند تا نقش و سهم اساسي زنان را در جامعه افغاني براي اينكه آنها بتوانند از حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و ساير حقوق بشري شان بهره مند شوند ، افزايش دهند .
بخش چهارم : تسريع امنيت پايدار
1 – افغانستان و ايالات متحده آمريكا تعهد مي نمايند تا در مقابل تهديدهاي شناسايي شده ي مشترك به خصوص تروريسم بين المللي – به همكاري امنيتي و دفاعي خويش بر اساس توافق دوجانبه ادامه دهند.
2 – طرفها بر حمايت قوي خويش از مساعي صلح و مصالحه به رهبري افغان ها كه بر اساس توصيه هاي لويه جرگه مشورتي صلح در جون سال 2010 ، تاكيد مي ورزند .
الف – پي آمدهاي روند صلح در برگيرنده آن افراد و نهادهايي خواهد شد كه ارتباط شان را با القاعده قطع نموده از كاربرد خشونت در مقابل دولت افغانستان منصرف شده ، قانون اساسي افغانستان به شمول حراست از حقوق زنان و مردان را بپذيرند .
ب – افغانستان تعهد مي نمايد كه در تمامي طرز العملها و نظرات مربوط به صلح و مصالحه احترام به ارزش هاي قانون اساسي افغانستان را در نظر بگيرد .
3 – به منظور تقويت امنيت و ثبات منطقه و همچنان براي بلند بردن هر چه بيشتر سطح توانايي افغانستان در راستاي حفظ حاكميت و تماميت ارضي در برابر تهديدها ، دولت افغانستان از نيروهاي نظامي ايالات متحده دعوت به عمل مي آورد تا به عمليات كمكي خود براي تامين ثبات و امنيت مناسب ، مساعي مجاز بين المللي براي مبارزه عليه مواد مخدر در چارچوب قطعنامه 1943 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير قطعنامه هاي مربوطه ادامه دهد .
4 – افغانستان همچنين از حمايت و مساعي دراز مدت ايالات متحده آمريكا در عرصه آموزش ، تجهيز ، مشوره و همكاري با نيروهاي امنيتي افغانستان بعد از دوره گذار به رهبري توسط افغان ها نيز استقبال مي نمايد تا بدينگونه بتواند مستقلانه به تامين امنيت و دفاع از خود پرداخته و اين تضمين بدست آيد كه ديگر تروريسم بين المللي هيگچاه جهان را از خاك افغانستان مورد تهديد قرار نمي دهد .
الف – حمايت هاي ياد شده بايد : (1) كمك به ايجاد توانايي هاي مناسب براي مقابله با رشد تهديدات مورد توافق دوجانب عليه ثبات افغانستان باشد (2) { اين كمك ها } بايد در چارچوب افغاني مورد حمايت جامعه جهاني ارائه شود (3) در ادامه تلاش هايي باشد كه افغان ها را قادر مي سازد تا يك ساختار امنيتي كه خود توانايي تقويت و نگهداري آن را داشته باشند ايجاد كنند و (4) ظرفيت نهادهاي امنيتي افغانستان را تقويت كند .
ب – طرفها از كشورهاي عضو ناتو مي خواهند تا در قسمت ارتقاي ظرفيت نيروهاي امنيتي افغان پس از سال 2014 از طريق عملي نمودن اقدامات مشخص مطابق به مندرجات اعلاميه ناتو و حكومت جمهوري اسلامي افغانستان در مورد همكاري دوامدار كه در نوامبر 2010 در اجلاس ليزبن امضا شده است ، به افغانستان كمك نمايند .
5 – در هماهنگي با هدف اجرا و رهبري عمليات امنيتي توسط نيروهاي امنيتي افغانستان در تمام ولايات پس از سال 2014 و در راستاي عملي ساختن " اعلاميه همكاري دوامدار ميان ناتو و جمهوري اسلامي افغانستان " مصوب اجلاس سران كشورهاي ناتو در ليزبن ، نوامبر 2010 ، ايالات متحده خود تعهد مي سپارد تا حضور نظامي خويش در افغانستان را كاهش دهد .
6 – افغانستان تعهد مي نمايد تا دسترسي مداوم نيروهاي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان را در صورت لزوم از هر دو طرف در جريان مبارزه عليه تروريسم بين المللي ، آموزش نيروهاي امنيتي افغان ، عمليات ضد مواد مخدر و ساير ماموريتهايي كه جانبين مشتركا براي تامين منابع امنيتي مشترك تعيين مي نمايند ، را فراهم سازد .
الف : در هماهنگي با چارچوب پروسه انتقال و برداشتهاي مربوط به آن ، ايالات متحده تعهد مي نمايد تا انتقال مديريت تاسيسات زير اداره اش را به افغان ها بسپارد .
ب : ايالات متحده بر احترام كامل خود به حقوق مردم افغانستان تاكيد مي ورزد . اين كشور مجددا تصريح مي دارد كه در پي ايجاد تاسيسات دايمي نظامي در افغانستان و يا حضوري كه كشورهاي همسايه افغانستان را تهديد كند ، نمي باشد .
ج : ايالات متحده همچنين تعهد مي نمايد كه از قلمرو و يا تاسيسات افغانستان منحيث نقطه آغاز حملات عليه كشورهاي ديگر استفاده استفاده نمي نمايد مگر اينكه مسئله حق دفاع از خود در مطابقت با قوانين بين المللي مطرح باشد .
د : در همكاري با حكومت افغانستان و بر اساس مشوره و طرزالعملهاي قبول شده متقابل ، نيرو هاي ايالات متحده كماكان داراي آزادي عمل براي اجراي عمليات نظامي ، به شمول عمليات ضد تروريستي و ضد مواد مخدر مي باشند .
ذ : طرفها براين باور و آگاهي مي باشند كه " قرارداد " منعقده ميانشان در رابطه با موقعيت حقوقي كارمندان نظامي و ملكي ايالات متحده مربوط به وزارت دفاع آن كشور در افغانستان در رابطه با مساعي آنها براي مبارزه با تروريسم و كمك هاي ملكي و انساني ، آموزش ها و تمرينات نظامي و فعاليتهاي ديگر ( در سال 2003 ) و همچنين قراردادها و تفاهمات ديگر قابليت اجرايي دارند .
طرف ها با در نظرداشت طرزالعملهاي داخلي خود مصمم هستند تا گفتگوها را براي تجديد نظر در قرارداد " موقعيت حقوقي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان " در سال 2014 آغاز نموده و مجددا تصريح مي نمايند كه در سال 2015 حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان بر اساس موافقتنامه " موقعيت حقوقي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان " تنظيم گردد .
7 – ايالات متحده مجددا تصريح مي دارد در صورتي كه افغانستان ظرفيت كافي را از خود نشان داده و يك چارچوب حقوقي مسئولانه را براي حفظ و مراقبت از زندان ها و توقيف خانه به وجود آورد ، اين كشور براي انتقال مسئوليت تاسيسات مربوطه به افغانستان متعهد مي باشد . ايالات متحده همچنان تعهد مي نمايد كه به تلاش هاي آن كشور براي كمك به تقويت يك سيستم اصلاحي مصون و امن مبتني بر ارزشهاي انساني با افغانستان همكاري نمايد .
8 – طرفها تعهد نمايند كه در ساحات تبادل معلومات براي مبارزه عليه تهديدهاي مشترك به شمول تروريسم بين المللي ، قاچاق مواد مخدر ، جرايم سازمان يافته و تطهير پول مساعي خويش را افزايش دهند .
9 – همچنان طرفين برحمايتشان از اقدامات مشخص جهت همكاري و هماهنگي امنيتي منطقوي تاكيد مي ورزند .
الف – طرفها تصريح مي دارند كه توليد ، قاچاق و مصرف مواد مخدر تهديد جدي براي تامين امنيت و شكل گيري اقتصاد مشروع در افغانستان بوده و همچنان امنيت منطقه و يك جهان سالم را تهديد مي نمايند . آنها مصمم اند تا در اين زمينه در افغانستان و منطقه با همسايگان اين كشور همكاري نمايند تا اين تهديد محو گردد .
10 – با درك اين موضوع كه ثبات افغانستان به توسعه و ثبات آسياي جنوبي و مركزي كمك مي كند ، ايالات متحده تصريح مي دارد كه هر نوع فعاليت خارجي تجاوزكارانه عليه افغانستان را با نگراني عميق مورد توجه قرار مي دهد . در صورت چنين رويدادي ، طرفها به گونه عاجل موضوع را براي طرح و تطبيق يك پاسخ مناسب در مطابقت با موازين قوانين اساسي كشورهاي خويش مورد مشوره قرار مي دهند .
بخش پنجم : تقويت امنيت و همكاري هاي منطقوي
1ـ طرفها بر اهميت روابط دوستانه و همكاري افغانستان با كشورهاي همسايه تاكيد ورزيده و بر اهميت اين روابط بر اساس احترام متقابل ، عدم مداخله و تساوي تاكيد مي نمايند .
الف : طرفها بر اين باورند كه همسايگان افغانستان در گسترش امنيت منطقه اي و همگاني ، در مطاقبت با منشور سازمان ملل متحد و قوانين بين المللي نقش مهمي را بر عهده دارند .
ب : طرفهاي از همه ملل دعوت مي كنند تا به حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در پروسه ديموكراتيك افغانستان اجتناب ورزيده و از موقف خويش در افغانستان عليه ملل ديگر استفاده ننمايند .
2ـ با در نظر داشت اهميت همكاري هاي منطقوي براي تحكيم امنيت در منطقه ، طرف ها تعهد مي كنند كه با همسايه هاي افغانستان ، سازمانهاي منطقوي ، ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در مورد تهديدات شناخته شده از طرف جانبين ، به شمول شبكه هاي تروريستي بين المللي ، جرايم سازمان يافته ، قاچاق مواد مخدر و تطهير پول همكاري جدي نمايند .
3ـ براي تقويت صلح و ثبات منطقوي ، طرفين تعهد مي نمايند تا در احياي جايگاه تاريخي افغانستان به مثابه پل ارتباطي بين آسياي مركزي و جنوبي با توسل به ابزار زير همكاري نمايند:
الف – طرح ، تسهيل و تطبيق ابتكارات منطقوي مانند " موافقت نامه تجارت و ترانزيت ميان افغانستان و پاكستان " كه در جون 2011 نافذ گرديده است .
ب – تقويت هماهنگي و اداره سرحدات بين افغانستان و كشورهاي همسايه نزديك افغانستان
ج – توسعه پيوندها با شبكه هاي منطقه اي از طريق تحقق پروژه هاي ترانسپورت ، ترانزيت و انرژي در سراسر افغانستان
د – بسيج حمايت بين المللي در جهت سرمايه گذاري منطقوي به منظور تسهيل جذب افغانستان در منطقه .
4ـ در حالي كه افغانستان از كمك هاي اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي ساير كشورها استقبال مي كند ، در راستاي شفافيت كمك ها و فعاليتهاي اشخاص ثالث در قلمرو خود نيز متعهد مي باشد.
بخش ششم : توسعه فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي
1ـ توسعه منابع طبيعي و بشري افغانستان در تامين ثبات منطقوي ، رشد پايدار اقتصاد و احياي مجدد افغانستان بعد از سي سال جنگ امر مهم پنداشته مي شود.
2ـ در بخش اقتصادي :
الف : طرفها تعهد مي نمايند كه تقويت و رشد اقتصاد بازار آزاد و همكاري بلند مدت
به منظور رشد اقتصاد پايدار را با در نظر داشت قانون اساسي ، تاريخ و واقعيتهاي اجتماعي افغانستان دنبال مي نمايند .
ب – با توجه به اولويت هاي افغانستان ، ايالات متحده آمريكا متعهد است تا افغانستان را در تقويت زيربناهاي اقتصادي ، انكشاف پايدار و خودكفايي و به ويژه در ساحات ذيل كمك نمايد:
توليدات زراعتي مشروع ، زيربناهاي ترانسپورتي و انرژي ، ترويج مديريت مسئولانه ، منابع طبيعي و ايجاد يك سيستم مستحكم مالي به منظور حفظ سرمايه گذاري خصوصي كه براي رشد سرمايه گذاري خصوصي الزامي مي باشد .
ج – طرفهاي اظهار مي دارند كه مردم افغانستان بايد استفاده كنندگان اصلي از ثروت ذخاير و معادن شان باشند . ايالات متحده امريكا برحمايت هاي خويش براي كمك به تدوين پاليسي ، امور مالي و كمك به اصلاحات نهادها به شمول كمك به ايجاد قواعد اكتشاف معادن و ابتكار شفاف سازي فعاليتهاي صنايع به منظور حفاظت از عوايد معادن به نفع مردم افغانستان متعهد است .
د – ايالات متحده آمريكا مجددا تصريح مي دارد كه تعهدات خود در كنفرانس كابل سال 2010 را در مطابقت با اولويتهاي ملي افغانستان و چنانچه از طرف جانبين موافقه گرديده ، به هدف دستيابي به 80 فيصد اهداف مورد نظر الي پايان سال 2012 اجرا كند.
3ـ در بخش اجتماعي ، طرفها بر گسترش تلاشهاي مشترك خويش به منظور ارتقاي ظرفيت بشري افغانستان از طريق ذيل تاكيد مي ورزند :
الف : دسترسي به معارف به شمول تحصيلات عالي و آموزش حرفوي در ساحات كليدي به تمامي افغانها
ب : دسترسي به خدمات ابتدايي صحي و مراقبت هاي خاص به شمول زنان و اطفال
4ـ طرفها باور دارند كه فساد اداري يك تهديد جدي عليه مردم افغانستان مي باشد .
الف : افغانستان متعهد به : مبارزه قاطعانه در برابر همه اشكال فساد ، تقويت نهادهاي مبارزه عليه فساد ، تجديد و اجراي قوانين به اساس موازين و كنوانسيون هاي بين المللي به شمول كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مي باشد .
ب : افغانستان متعهد به حفظ و بلند بردن سيستم مالي خويش در راستاي تطبيق توصيه هاي FATF/APG) )Financial Action Task Force Asia Pacific Group در مورد تطهير پول و مبارزه عليه تامين مالي تروريستي ، مي باشد .
ج : همراه با افغانستان ، ايالات متحده آمريكا متعهد به ايجاد ميكانيزم هاي كارا ، شفاف و پاسخگو به منظور جلوگيري از فساد و ارتقاي مؤثريت كمك هاي داده شده به افغانستان مي باشد .
5ـ ايالات متحده آمريكا به تداوم همكاري هاي اجتماعي و اقتصادي خويش به مردم كوشش نموده و حداقل 50 فيصد كمكهايش را از طريق نهادهاي افغاني مصرف مي نمايد .
الف : افزايش كمك هاي اجتماعي و اقتصادي به دولت مشروط بر اين است كه دولت افغانستان ميكانيزم شفافيت و پاسخگويي مالي را قسميكه در كنفرانس هاي كابل و لندن در سال 2010 روي آن موافقه شده ايجاد و از پيشرفت كاري آن اطمينان مي دهد .
ب : كمك هاي دوامدار ايالات متحده آمريكا مشروط به افزايش مصرف بودجه افغانستان ، بهبود در جمع آوري عوايد ، بهبود سيستم مديريت مالي عامه و ساير اقدامات به شمول تعهداتي كه در كنفراس ها به آن موافقه شده ، مي باشند .
6ـ طرف ها مصمم اند تا روابط دراز مدت ميان مردم و جوامع مدني شان از طريق يك سلسله تلاش هاي وسيع از جمله ابتكارات جوانان و زنان و همكاري ميان پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي يكديگر تقويت گردد .
الف : ايالات متحده آمريكا تعهد مي نمايد تا ابتكاراتي چون برنامه هاي تبادل تحصيلي و فعاليت هاي مربوط به آن را افزايش دهد كه اين ابتكارات شامل بورسيه هاي فولبرايت ( program Fulbright ) و برنامه هاي آموزش رهبري براي بازديدگان بين المللي ( Leadership Program International Visitor ) مي گردد.
7ـ طرف ها همچنان تعهد مي نمايند تا جهت حمايت از نهادهاي فرهنگي افغان و حفظ ميراثهاي فرهنگي ، همكاري نمايند .
بخش هفتم : تقويت نهادهاي افغاني و حكومتداري
1ـ افغانستان تعهد مي نمايد تا حكومتداري را از طريق ازدياد پاسخگويي و شفافيت قواي سه گانه اجرائيه ، مقننه و قضاييه و به شمول مامورين حكومتي در كليه سطوح تقويت نمايد ، تا بدينگونه آنها به نيازهاي اقتصادي و مدني مردم افغانستان بطور بهتر رسيدگي نمايند.
همچنان افغانستان تعهد مي نمايد تا مامورين حكومتي در تمامي سطوح ، حسابده و به قانون افغانستان پايبند مي باشند تا اين اطمينان حاصل شود كه آنها خدمات را بر طبق رويه هاي مناسب و ضابطه مند عرضه مي نمايند.
2ـافغانستان از ايالات متحده مي خواهد تا از ارتقاء ظرفيت بشري نهاد هاي مهم حكومت افغانستان در سطح ملي و محلي ، حمايت نمايد . كمك هاي ايالات متحده بايد به اساس اولويت هاي وزارتها و نيازمندي هاي افغانستان كه از طرف هر دو جانب مشخص گردد ، باشد.
3ـ طرف ها تعهد مي نمايند كه براي از بين بردن نهادهاي موازي به شمول تيم هاي بازسازي ولايتي و تيم هاي تحكيم ثبات ولسوالي ها در مطابقت با جدول زماني مشخص دو جانبه ، همكاري مي نمايند . اين امر شامل آوردن كمپني هاي امنيتي خصوصي تحت نظارت و صلاحيت حكومت افغانستان بوده ، در حاليكه به ايالات متحده آمريكا اجازه داده مي شود تا اقدامات لازم را جهت اطمينان از امنيت پرسونل و تأسيسات خود اتخاذ نمايد .
بخش هشتم : تدابير و ساختارهاي اجرايي
1ـ براي پيشبرد همكاري و ارزيابي پيشرفت ها در جهت تطبيق اين اعلاميه ، طرف ها تعهد مي نمايند تا يك كميسيون دو جانبه افغانستان – ايالات متحده آمريكا و مكانيزم هاي تطبيقي مورد نظر آن را ايجاد كنند .
الف : اين كميسيون به رياست وزراي خارجه كشورهاي افغانستان و ايالات متحده يا نماينده شان هر دو سال يك بار در كابل و يا واشنگتن نوبت وار جلسه برگزار مي كنند .
ـ نهادهاي دو جانبه موجود مانند مجمع دو جانبه مشورتي امنيتي افغان – آمريكا ، در ساختار جديد مدغم مي شود .
ب : يك كميته رهبري مشترك بايد به وزرا در مورد فعاليت كاري گروه پ هاي متخصصين كه مسئول عملي نمودن اين اعلاميه مي باشند ، گزارش دهند .
- اين گروه هاي كاري توسط وزراي ذي ربط و يا نمايندگان با صلاحيت شان رهبري شده كه يك فوروم را براي مشاوره هاي منظم روي موضوعات ذي علاقه در سطح كارمندان ارشد ، ايجاد مي نمايند .
ج : اين كميته رهبري مشترك بايد نشست هاي منظم را جهت تشخيص تهديدهاي مشترك و بحث در مورد مسايل منطقه اي و مورد علاقه طرف ها برگزار نمايد .
2ـ از طريق كميسيون دو جانبه ، طرف ها بايد اقدام به تعيين سقف همكاري دو جانبه براي اندازه گيري پيشرفت كار نمايند .
3ـ افغانستان و ايالات متحده آمريكا جهت تطبيق اين اعلاميه ، مي توانند در صورت لزوم تدابير لازم را در مطابقت با قوانين و مقررات هر دو كشور اتخاذ كنند .
بخش نهم : احكام نهايي
1ـ اين اعلاميه نشاني از تعهدات سياسي استوار مابين طرف ها بوده و بعد از امضاء تا زمانيكه يكي يا هر دو طرف تقاضاي فسخ آن را ننمايد نافذ مي باشد . اين اعلاميه مي تواند با رضايت كتبي هر دو طرف تعديل شود .
2ـ تمامي اقداماتي كه بر اساس اين اعلاميه صورت مي گيرد ، بايد در سازگاري با تعهدات و تكاليف طرف ها و تحت قوانين بين المللي باشد .
3ـ هر نوع اختلاف كه از ناحيه تطبيق اين اعلاميه ايجاد گردد ، از طرق مشورت هاي ديپلوماتيك بين طرف ها حل و فصل مي گردد .
4ـ اين اعلاميه حقوق و تكاليف طرف ها در موافقتنامه ها و تفاهمات موجود را متأثر نمي سازد ؛ و همكاري تحت اين اعلاميه به اساس قوانين و مقررات هر دو كشور صورت مي گيرد .
تمامي تعهدات اين اعلاميه وابسته به موجوديت وجوه مالي تخصيص داده شده مي باشد .
بخش دهم : نتيجه گيري
افغانستان و ايالات متحده در اين مشاركت با اعتماد به پيش مي روند زيرا اين كشورها در پي يك آينده مبتني بر عدالت ، صلح ، امنيت و فرصت ها براي مردم افغانستان متعهد مي باشند .
احترام به پرنسيب هاي حاكميت ملي و تساوي دولت ها بنياد اين مشاركت را تشكيل مي دهد . احترام به حاكميت قانون و همچنان پيروي سالم و شفاف از قانون اساسي و كليه قوانين نافذه ، بنياد اين مشاركت را استحكام مي بخشد .
اين اعلاميه توسط رؤساي جمهور ، جمهوري اسلامي افغانستان و ايالات متحده آمريكا به تاريخ روز XX ماه XX سال 2011 در شهر YYY در دو نسخه به زبان هاي دري و انگليسي امضاء شده است .
به نمايندگي از حكومت جمهوري اسلامي افغانستان
حامد كرزي رئيس جمهور
به نمايندگي از حكومت ايالات متحده آمريكا
باراك اوباما رئيس جمهور